Inspirerend leiderschapsontwikkeling zorg 2021

De RDOG Hollands Midden heeft de ambitie door te ontwikkelen naar een wendbare, procesgerichte en datagedreven organisatie. Met meer zelforganisatie en verantwoordelijkheid dichter bij de professionals. Dat is haar ambitie richting 2024. Om daar te komen wil het MT slagvaardiger en krachtiger (samen)werken. Zodat de organisatie beter wordt meegenomen. En de organisatie-inrichting al meer kan worden opgelijnd richting deze ambitie. Dit vraagt een scherpe analyse en gedegen advies.

De RDOG HM werkt voor 18 gezamenlijke gemeenten. Met haar GGD, GHOR, Regionale Ambulancedienst en Veilig Thuis bewaakt, beschermt en bevordert zij met 1000 medewerkers de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden. De ambitie richting 2024 is globaal helder, maar het ontbreekt nog te veel aan één koers. De organisatie merkt dat en het blijkt lastig om als één MT de hele organisatie voldoende mee te nemen. Echte besluiten en daadkracht blijven uit. Om hierin te helpen heeft het management PRCS gevraagd op zoek te gaan naar de oorzaak. En vanuit daar advies te geven voor een passender organisatie-inrichting, besturingsmodel, betere samenwerking. En meer slagkracht.

Samen met het management en een afvaardiging uit de verschillende delen van de organisatie (medewerkers, OR, afvaardiging van de jongeren uit de organisatie) hebben we de organisatie ‘in kaart’ gebracht. Zowel aan de ‘harde kant’ (de inrichting, sturing, processen e.d.) als de ‘zacht kant’ (de cultuur, manier van samenwerken, het leiderschap, de focus e.d.). Waar loopt het goed, waar schuurt het? En waarom? Vanuit haar klanten bezien, in relatie tot haar ontwikkelambitie en hoe daar in de organisatie mee wordt omgegaan.

Na de “foto” van het “nu” is een beeld geschetst van de gewenste situatie op de korte termijn. Hierin heeft PRCS helderheid en eenduidigheid gegeven over de uitgangspunten bij de ambities 2024 en wat nu nodig is om daar naartoe te kunnen ontwikkelen. Hoe beter in te spelen op de vraag van de klanten (m.n. de deelnemende gemeenten en haar inwoners). Welke aanpassingen noodzakelijk zijn in het besturingsmodel, de aansturing en de organisatie(grof)structuur. En in de manier van leidinggeven en samenwerken.

Wij hebben deze opdracht uitgevoerd vanuit de visie om beter ‘een pas op de plaats (terug- en vooruitblik) te maken om krachtiger samen vooruit te gaan’. Dit hebben we positief vanuit kracht aan gevlogen, samen met organisatie om betrokkenheid bij het vervolg te verkrijgen. De maatregelen zijn met de organisatie en het management besproken en worden geïmplementeerd. Zo hebben we samen een sterke impuls gegeven aan een slagvaardige organisatie voor de realisatie van de haar ambities 2024.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam

terug naar het overzicht

nog zo’n case