Organisatievernieuwing optimalisatie Waterschap 2021

Hoe komen we met onze projecten en programma’s nog beter van ambitie naar realisatie? Grote programma’s als het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) en regionale dijkversterkingsprojecten vragen ander en ‘zwaarder’ programmamanagement dan reguliere projecten. Ook de behoefte aan stuurinformatie op bestuurlijk en uitvoerend niveau is anders. Hoe kunnen we dat organiseren? En hoe zorgen we voor passende ondersteuning vanuit processen en systemen? PRCS onderzocht en optimaliseerde.

Waterschap Rivierenland (WSRL) is een groot waterschap in het rivierengebied, verspreid over meerdere gemeenten en (delen van) vier provincies en zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem (waterkwaliteit en waterkwantiteit). Het waterschap vertaalt de bestuurlijke ambitie door naar (doorontwikkel)plannen en voert deze in samenwerking met partners voor de burger en bedrijven uit ((ver)bouwen, onderhouden en bedienen). Dit gebeurt vaak ook projectmatig. Naast haar reguliere taken voert WSRL twee grote meerjarenprogramma’s uit: het programma Hoogwaterbeschermingsplan (HBWP) en het gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Zodat de inwoners van het rivierengebied veilig kunnen leven, werken en recreëren in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving. Deze programma’s zijn in de organisatie naast de lijnorganisatie ingebed.

De grote programma’s vragen meer bestuurlijke aandacht en een sterkere governance. Vanuit de behoefte naar meer stuurmogelijkheid en grip. De risico’s zijn groter en de projecten veel omvangrijker in tijd en geld. Tegelijkertijd worden binnen reguliere organisatie al jaren projecten en programma’s uitgevoerd. Zijn systemen ingericht om de projecten en programma’s te ondersteunen en zijn medewerkers uitvoerig getraind. Ondanks een goede ‘opzet’ werken veel projecten nog op hun ‘eigen manier’. PRCS is gevraagd om onderzoek te doen naar optimalisatiemogelijkheden in project- en programmamanagement(methodiek). En te adviseren op welke wijze dit slimmer te organiseren en te ondersteunen zodat de organisatie nog meer in control is.

Project- en programmamanagement is een kerncompetentie binnen WSRL. Excelleren op dit gebied is een flinke uitdaging. Ons onderzoek richt zich op wat er nodig is, wat goed loopt en waar het beter kan. In gesprek met bestuur, (programma)directie, projectleiders en projectondersteuning. Kijken naar de wensen en ambitie vanuit ieders perspectief. Naar informatiebehoefte en of en hoe hierin voorzien kan en moet worden. Analyseren waar de knelpunten liggen en wat nodig is om dit (met elkaar) op te lossen. Zowel in inrichting als in focus en gedrag.

De uitkomst? Draagvlak voor meer integraliteit, een heldere set aan benodigde stuurinformatie, een duidelijke opgave wat dit vraagt van processen en systemen en meer gezamenlijkheid tussen lijn en programma in manier van werken en sturen.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case