Het verbeteren van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Dat is de ambitie van RAS, de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. RAS doet dit op het gebied van thema’s als duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. Hoe kunnen we dit nog beter doen door onze werkwijze van projectmatig werken te professionaliseren? En dat met aandacht voor de “harde en zachte” kant van organiseren en realiseren. Deze vraag vanuit de directie sloot naadloos aan bij de strategie en dienstverlening van PRCS als integraal veranderbureau. PRCS heeft, in samenwerking met Arjan Lautenbach, begeleid bij de ontwikkeling van een nieuwe projectmanagement methodiek. Dit inclusief bijbehorende hulpmiddelen en de verdere ontwikkeling op het vlak van de individuele medewerkers en het team als totaal.

RAS voert jaarlijks een groot aantal projecten uit om de branche te verbeteren. Vaak, maar niet uitsluitend, om cao afspraken in de branche te realiseren, met name op genoemde thema’s. Dit doet de organisatie met hoogopgeleide en gedreven professionals die vanuit een intrinsieke motivatie bij willen dragen aan de verbetering van de branche. In veel van genoemde projecten werkt RAS samen met ketenpartners in de branche of met andere toeleveranciers. De rol van RAS varieert van regisseur tot inhoudelijk expert, soms onder aansturing van andere partijen, maar vaak onder leiding van RAS zelf. De werkwijze en cultuur valt te kenmerken als gedreven vanuit specialisme en intrinsieke motivatie, hoge mate van betrokkenheid én ook als pragmatisch. De nieuwe werkwijze moest naadloos bij deze kenmerken aansluiten. Met daarbij ook de gewenste flexibiliteit in de wijze van (samen)werken.

Twee parallele stromen
Er is nauw samengewerkt met de projectgroep en directie van RAS om de gewenste resultaten samen te realiseren. Het uitgevoerde traject bestond uit 2 stromen die parallel zijn uitgevoerd. Er is een intensief traject doorlopen met alle medewerkers om individuele drijfveren, competenties en ambities te verkennen en om inzicht te verkrijgen in de beperkingen en krachten van het team als totaal. Daarop aansluitend is een intensief trainingsprogramma en individueel coachingstraject ontwikkeld en uitgevoerd om de organisatie te begeleiden en helpen ontwikkelen in de gewenste verandering en verbetering. In de parallelle uitvoering van het project is dit stuk in nauwe samenwerking en afstemming gebeurd met de andere stroom. Dit laatste betrof het traject waarin samen met de projectorganisatie en directie is gewerkt naar een nieuwe projectportfolio- en projectmanagementmethodiek, de besturing van projecten en alle ondersteunende hulpmiddelen die daarbij nodig zijn. Ook voor dit traject is een intensief trainingsprogramma doorlopen door de gehele organisatie.

Borging in dagelijkse werkzaamheden en aansturing
Als laatste stap in de samenwerking met RAS is de borging en implementatie van het gehele project vormgegeven. Resulterend in concrete afspraken in de dagelijkse werkzaamheden en aansturing door RAS én in intervisie, coaching en begeleiding vanuit PRCS.

Een prachtige samenwerking in een integraal verandertraject, samen met een organisatie met impact in de maatschappij!

 

Sander klein

Sander van Meurs

terug naar het overzicht

nog zo’n case