Wendbare organisatieinrichting Waterschappen 2021

De ambitie? Een wendbaarder waterschap worden. In nauwer samenspel met gemeenten, burgers en bedrijven samenwerken. Dit vraagt intern ketengericht en integraal (samen)werken. PRCS is gevraagd om te onderzoeken en adviseren welke stappen Waterschap Rivierenland hiertoe moet zetten. Om door te ontwikkelen naar een waterschap van morgen.

Waterschap Rivierenland (WSRL) is een groot waterschap in het rivierengebied, verspreid over meerdere gemeenten en (delen van) vier provincies en zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem (waterkwaliteit en waterkwantiteit). Van oudsher zijn waterschappen vooral gericht op het zorgen voor veiligheid en vermijden van risico’s. Met focus op beheer. Maar de omgeving vraagt in toenemende mate een andere rol. De vraag naar opgavegericht werken, samenwerking met de omgeving en het zijn van een meer strategisch wendbare organisatie neemt toe. Wat vraagt dit van sturing, organisatie-inrichting en samenwerking? Welke doorontwikkeling is nodig? PRCS onderzocht.

Samen met direct betrokkenen uit het primaire proces is een beeld gevormd van de huidige sturing, inrichting en (samen)werking in de organisatie per keten (watersysteem, waterveiligheid en waterketen) en per organisatieonderdeel. Hoe wordt samengewerkt, hoe loopt de overdracht tussen afdelingen, waar wordt op gestuurd, wat gaat goed en waar loop je tegen aan? Hoe vind en versterk je elkaar. En waar is het zoeken en waar komt dat door. Focus in de analyse op zowel structuur, proces en systemen als ook op strategie, cultuur en gedrag. Om de inzichten te delen en te verrijken en de adviezen ook beter te laten landen, is tijdens het traject in co-creatie gewerkt met directie, afdelings- en teammanagement, medewerkers en OR. Zowel op kantoor als in het veld. 

De analyse gaf een zeer scherp inzicht in welke mate flexibel, integraal en ketengericht wordt samengewerkt. Hoe de huidige structuur en sturing mede bepalend is voor (het verschil in) focus van de organisatieonderdelen. En welke stappen nodig zijn om hier in door te ontwikkelen, zodanig, dat dit bijdraagt aan vergroting van flexibiliteit, externe georiënteerdheid en wendbaarheid van de organisatie. Hoe Beheer en Onderhoud optimaal kan worden georganiseerd. En hoe je de strategische ambitie helder en concreet kan ‘afstemmen, integraal kan bekijken en kan doorvertalen naar gewenste uitvoering. De invoering van Assetmanagement heeft hierbij een faciliterende rol. Op basis van het advies met een aantal ontwikkelde inrichtingsscenario’s maakt Rivierenland een robuuste keuze hoe de doorontwikkeling naar het Waterschap van morgen wordt vormgegeven.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case