Organisatie-inrichting vernieuwen onderwijs 2021

Flexibel studeren heeft de toekomst. De vraag naar kennis en ontwikkeling staat centraal in plaats van het studieaanbod. Studenten krijgen meer ruimte hun gepersonaliseerde studieroute te kiezen en te volgen. Kansen voor studenten, maar forste uitdagingen voor de onderwijsorganisaties! Wat vraagt dit van de inrichting van het onderwijs en de onderwijsondersteuning? Hoe kun je als onderwijsinstelling de stappen zetten die nodig zijn om dit organisatorisch optimaal te faciliteren en hiermee de student-tevredenheid te verhogen? En hoe kun je tegelijkertijd op basis van feitelijke data de student-tevredenheid nu en in de toekomst blijven verbeteren? PRCS heeft samen met de Hogeschool Utrecht gewerkt aan een integraal, gedragen en pragmatisch programmaplan Student Journey waarmee een vliegende start wordt gemaakt met deze organisatievernieuwing en -verbetering.

Iedere dag leren, werken en onderzoeken duizenden mensen bij Hogeschool Utrecht. Om betere professionals te worden. En om samen bij te dragen aan het werkveld en aan de samenleving. De afgelopen tijd zijn in meerdere onderdelen van de organisatie initiatieven gestart die op verschillende manieren bijdragen aan flexibel en/of gepersonaliseerd studeren. En die steeds meer vanuit de studentbehoefte redeneren en kijken waar verbetering mogelijk is. Om de integraliteit, efficiency en kwaliteit optimaal te kunnen waarborgen heeft de Hogeschool Utrecht besloten om de complexe transitie naar flexibel studeren programmatisch aan te pakken. Vanuit één programma Student Journey met de 3 programmalijnen Studentroutes, Student Experience en Student Analytics. Focus op zowel de korte als de lange termijn.

Aan PRCS is gevraagd om advies te geven over de opzet, aanpak en governance van dit programma en om deze adviezen te verwerken in een programmaplan waarmee de Hogeschool Utrecht de vernieuwing kan vormgeven, de optimalisatie op korte termijn kan realiseren en beiden duurzaam kan bestendigen.

Om te komen tot het advies en programmaplan zijn de verschillende lopende initiatieven in de organisatie geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben wij de ambitie, strategische doelen en scope in samenwerking met stakeholders opnieuw gedefinieerd en met een plateauplanning, daadkrachtige programmaorganisatie en -governance samengebracht tot een programmaplan. Geënt op agile principes om de wendbaarheid van het programma te vergroten. De belangrijkste uitdaging in dit traject? Zoeken naar synergie, samenbrengen van belangen en ambitie en zorgen voor afstemming en draagvlak. En dit tegelijkertijd brengen tot een snel en energiek programma.

Het resultaat? Er is inzicht gecreëerd in de vele relevante initiatieven binnen de organisatie en hun onderlinge samenhang, waar nu centrale regie op kan worden gevoerd vanuit het programma. Door het herdefiniëren van ambitie, strategische doelen en scope is een gedeeld beeld gegroeid bij de stakeholders. En door de plateauplanning en agile aanpak is een fundering gelegd voor beheersbare deelprojecten met een innovatief karakter om flexibel te kunnen reageren in een complexe en snel veranderende omgeving. Een solide basis voor een succesvolle transitie naar het ‘studeren van de toekomst’.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

Chantal_square

Chantal van der Meer

terug naar het overzicht

nog zo’n case