Hoe creëren we een nieuw strategisch meerjaren ondersteuningsplan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen? Een ondersteuningsplan dat de komende 4 jaar richting geeft aan en kaders biedt voor passend onderwijs in de regio IJmond. Een interessante uitdaging voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, waarbij er hulp van PRCS is gevraagd. Om iets wat al snel in de la dreigt te verdwijnen, ondersteunend, verbindend en levend te maken. De complexiteit zat hem met name in de grote hoeveelheid en diversiteit aan spelers en partijen. Elk betrokken bij het verwezenlijken van de best mogelijke onderwijs(ondersteuning) voor alle kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in de regio IJmond. We gingen met elkaar aan de slag en gaven het ondersteuningsplan “Samen Sterk!” verder vorm.

Het Samenwerkingsverband PO IJmond is voor alle 16.000 kinderen actief, in een regio met 64 basisscholen en met 11 schoolbesturen. In de samenwerking zijn veel spelers betrokken, te weten: ouders, kinderen, medewerkers van scholen, instanties in en om het onderwijs, jeugdhulp, gemeenten en niet in de laatste plaats de bureauorganisatie zelf. Hun mooie ambitie is: “Thuisnabij onderwijs voor alle kinderen in de regio IJmond”. Met het ultieme doel dat al die 16.000 kinderen in deze regio het volgende ervaren: ‘ik kan het’, ‘ik kan het zelf’ en ‘ik hoor erbij’.

Ieders input op tafel
Een belangrijk aspect van het opstellen van dit ondersteuningsplan was de brede participatie van alle belanghebbenden. Gedurende het ontwikkelproces zijn er meerdere inspraakrondes georganiseerd waarin input van leerkrachten, ouders, zorgprofessionals en andere stakeholders is verzameld. Deze input heeft een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van het plan en zorgt ervoor dat het draagvlak breed is, waardoor de kans op succesvolle realisatie van het plan is gemaximaliseerd.

Samen sterk! is in het plan vertaald naar een aanpak die gebaseerd is op drie speerpunten, namelijk Sterke Professionals, een Sterk Netwerk en een Sterke Ondersteuningsroute.

  1. Sterke professionals; zodat er een passend en preventief pedagogisch en didactisch aanbod is in de groep, voor elke leerling.
  2. Sterk netwerk; zodat we een dekkende pedagogische en didactische infrastructuur ontwikkelen, waardoor geen kind de kern uit gaat.
  3. Sterke ondersteuningsroute; zodat we een dekkend ondersteuningsaanbod hebben voor alle kinderen in de regio.

Elk speerpunt wordt ondersteund met 3-4 doelen om steviger richting te geven. Van een inclusieve mindset (sterke professionals) tot aan het hebben van een succesvolle thuiszittersaanpak en het uitgangspunt dat iedere school een stevige basisondersteuning heeft.

PRCS heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever het totale project van A-Z ontworpen, begeleid en gefaciliteerd. Als onderdeel van het projectteam hebben we door middel van  regio-, expertisebijeenkomsten en een bestuursdag de verschillende perspectieven opgehaald en vertaald naar concrete plannen. Dat ging van het doorgronden van individueel gedrag en de invloed op de groep tot het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende scholen. Het was een intensief en vooral ook leuk traject waarbij deelnemers zich stuk voor stuk gehoord en gezien voelden. Ook hebben we diverse overleggen met verschillende stakeholders (o.a. algemeen bestuur) georganiseerd. Om zo te komen van ideevorming naar conceptplan en vervolgens naar het definitieve plan, volledig volgens planning. Na instemming van de ondersteuningsplanraad heeft het algemeen bestuur het nieuwe strategische ondersteuningsplan geaccordeerd.

Een solide basis voor een inclusieve schoolomgeving
Met het strategische meerjaren ondersteuningsplan 2024-2028 zet SWV PO IJmond een belangrijke stap richting inclusief en passend onderwijs voor alle leerlingen. Het plan biedt een solide basis voor een inclusieve schoolomgeving waarin ieder kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Door voortdurende evaluatie en bijstelling van de maatregelen zal het SWV PO IJmond inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijven werken aan de verbetering van het onderwijsaanbod in de regio.

Het ondersteuningsplan is een levend document dat door de jaren heen wordt aangepast en verfijnd, met als ultiem doel een optimale leeromgeving voor elk kind in de regio IJmond.

Antoin Schraven_klein (mei 2023)

Antoin Schraven

Anouk Prins klein

Anouk Prins

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case